LH Pointe de Saint Mathieu IN78OH

ARLHS FRA-056 Light

LH Pointe de Saint Mathieu IN78OH - Copyright 2019 Micha, DL5DRM
Copyright 2019 Micha, DL5DRM


Added to the World List of Lights October 3, 2019.