Jastarnia Wieś Lighthouse - POL 10

ARLHS POL-010 Light

Jastarnia Wieś Lighthouse - POL 10 - Copyright 2009 Marcin Adamowicz SP5ES / HF5ES
Copyright 2009 Marcin Adamowicz SP5ES / HF5ES


Added to the World List of Lights August 10, 2009.